ИЗПИТНА ДЕЙНОСТ

Училище за чужди езици Биг Бен предлага подготовка за международни изпити и сертификати с интернационална валидност по форматите на Cambridge – YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE; IELTS; TOEFL.

През 2009 година БИГ БЕН стана първият лицензиран център за провеждане на изпитите Trinity College London в България. Всички наши ученици от детските ни курсове по английски език се явяват на изпита Trinity College London като форма на външно оценяване, доказваща качеството на нашето обучение. Гордеем се с резултатите на нашите ученици, които за 2015 година бележат 100% успеваемост.

През 2018 година БИГ БЕН стартира курсове за  подготовка за изпитите Кеймбридж. Te са признати по цял свят от водещи институции в академичната и професионалната сфера. По този начин oсигуряваме отличната възможност на всичките си ученици от различни възрастови групи и нива на владеене на английски език да се подготвят и явят на изпит за придобиване на сертификат на Кеймбридж.

Ако желаете да учите или да работите в чужбина, ще се нуждаете от сертификат, който да удостоверява нивото Ви на владеене на английски език. Сертификатите на Кеймбридж са безсрочни и се признават от голяма част от университетите и работодателите по света.

За своите ученици БИГ БЕН осигурява:

 • Ние предоставяме на учениците си удобството да се подготвят при нас, след което да се яват на следните изпити:
 • пробни изпити за международни сертификати, провеждани от чуждестранни квалифицирани преподаватели, носители на езика;
 • индивидуални консултации за интензивна подготовка, насочена към конкретния формат на изпита и потребностите на ученика;
 • блокова регистрация за явяване на изпитите на Cambridge.

Какво представлява международният изпит на Cambridge?

 • Съществуват в два варианта: A2 Key за възрастни и A2 Key for Schools за ученици и B1 Preliminary за възрастни и B1 Preliminary for Schools за ученици. Разликата между двата варианта е единствено в съдържанието и темите, които са подбрани според възрастта. Изпитите тестват четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорени в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. A2 Key (KET) е на ниво А2, B1 Preliminary (PET) – на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.

За кого е подходящ изпитът:

 • за кандидати с различно ниво на владеене на езика: от абсолютно начинаещи (Beginners) до много напреднали (Advanced);
 • за хора от ранна училищна до зряла възраст;
 • за всеки желаещ да усъвършенства разговорния си английски в обучението, работата или ежедневното си общуване.

BiG BEN Language school offer preparation for international exams and certificates like  Cambridge – FCE, CAE, CPE; IELTS; TOEFL and Trinity College London.  In 2009, Big Ben became the first licensed centre for Trinity College London exams in Bulgaria. All of our students from our children English language courses pass the Trinity College London exam as a form of external evaluation. This demonstrate the quality of our training. We are proud of the results our students which in 2013 marked a 100% success. For its students BIG BEN provides:

 • special preparation classes, led by foreigners;
 • mock exams for international certifications held by foreign qualified teachers, native speakers;
 • individual counseling for intensive training aimed at specific format of the exam and student needs;
 • examination of TRINITY College London as a registered examination center in our training facilities;
 • block registration for exams of Cambridge

What is the international exam of Trinity College London (GESE)? Trinity Certificates Ceremony

 • Exam in English language which assesses  skills in speaking and listening necessary in everyday communication.
 • It has 12 levels and they are according the Common European Framework of Reference (CEFR).
 • The format is a dialogue between the candidate and the examiner who is native speaker and comes from Britain.

It is suitable for:

 • candidates with different levels of proficiency;
 • for people from primary school to adulthood;;
 • for anyone wishing to improve their spoken English training, work or everyday contact.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!