Adults

БИГ БЕН предлага курсове по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, както и български език за чужденци.

Стандартни курсове – 8 месеца – от октомври до май. Нашите стандартни курсове покриват цяло езиково ниво с включен видео курс и допълнително адаптирано четиво за по-автентично усвояване и стабилен езиков напредък стъпка по стъпка. Тези курсове са предназначени за малки групи от 5 до 12 души, с часове, разпределени в 2 сесии седмично.

Интензивни курсове – 3 месеца – по всяко време на годината. Курсът включва развиване на умения, граматика и лексика на съответното ниво, с аудио материали, учебници и практически материали. Курсовете са предназначени за малки групи от 5 до 12 души, с часове, разпределени в 2 или 3 сесии на седмица.

Предстоящи курсове за офис Младост:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Ниво A2 стартира на 12.02.2020 г. от 18:30 ч.

Ниво B1 стартира на 04.05.2020 г. от 18:30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Предстоящи курсове за офис Аксаков:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Предстоят нови дати за стартиране на курсовете.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Предстоят нови дати за стартиране на курсовете.

0878 40 30 86

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Предстоящи курсове за офис Елин Пелин:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ
Предстоят нови дати за стартиране на курсовете.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ
Предстоят нови дати за стартиране на курсовете.

0878403052

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Предстоящи курсове за офис Балчик:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Предстоят нови дати за стартиране на курсовете.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ
Предстоят нови дати за стартиране на курсове по високо ниво.

0878 403036

Курсове за професионално обучение По 10 модерни специалности в областта на туризма, обучението и компютърните технологии по лиценз от НАПОО Център за професионално обучение към Образователен център „Милениум” ООД – София е образователна институция, в която работи екип от 18 специалисти, включително административен и управленски състав. Центърът функционира от 2005 година, когато бе създаден с получаването на лиценз № 200512287 и предлага обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по 10 от най-търсените специалности в областта на хотелиерството и туризма, компютърните технологии и образованието.

Те са:

· ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР · ОФИС-СЕКРЕТАР · АДМИНИСТРАТОР · ПОРТИЕР-ПИКОЛО · КАМЕРИЕР · ГОТВАЧ · СЕРВИТЬОР-БАРМАН · АНИМАТОР · ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ · ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

Курсове по специализиран английски език – от 3 до 6 месеца. Тези курсове са предназначени за специалисти в различни области, които се нуждаят от използване на английски език в своята работа. Курсовете ни по бизнес английски са най-популярни и особено подходящи за хора, които биха искали да развиват езиковите си умения за бъдещата си кариера. За да се регистрират за тези курсове, кандидатите трябва да имат натрупани основни познания – (А2) ниво. Занятията се провеждат два пъти в седмицата и включват достатъчно практика и автентични печатни и аудио материали. Курсът е предназначен за групи от 4 до 12 души.

Корпоративни курсове – Тези курсове се провеждат по желание от страна на работодателя и отговарят на нуждите за обучение и плановете на компанията. Те могат да бъдат курсове по общ или специализиран английски с различна продължителност и честота, обикновено в помещения на компанията, в подходящи класни стаи и в удобно време за персонала. Обучението може да се провежда както в групи, така и индивидуално.

Индивидуално чуждоезиково обучение – По специално изготвена програма, свързана с индивидуалните потребности на учениците във време, удобно за тях, и с честота, отговаряща на тяхното темпо на учене и бъдещите им планове и амбиции.

Intensive courses for 3 months – available during the whole year

Our intensive courses are organized on modules – every level is covered by 2 modules, every one of which should be registered individually. The courses include developing skills, grammar and vocabulary appropriate for the chosen level, audio materials, books and practical materials as well. The courses are intended for small groups of 5 to 12 people and sessions 2 or 3 times per week.

LEVELS

А1 – Elementary level

А2 – Pre-intermediate

B1 – Intermediate

B2 – Upper Intermediate

C1 – Advanced

C2 – Proficiency

Specialized English Courses for 6 months

These courses are intended for specialists in different study fields who need good command of English in their activities. Our Business English courses are most popular and suitable for people willing to improve their knowledge of English henceforth in their career. In order to register for the courses the applicants should be able to cover at least A2 level of English. The classes are twice a week and include sufficient practice and authentic written and audio materials. The course is intended for groups of 4 to 12 people.

Corporate Courses Korporativno These courses are held by employer’s demand only and respond to the plans and the educational needs of the company. They can be for General English or Specialized English with different duration and frequency, in convenient time for the staff as well.PREMISES The courses can be held either in groups or individually.

Individual foreign language tuition

In specially prepared program which corresponds to the students’ individual needs in convenient for them time and with frequency suitable to their way of studying and future plans. German, French and other foreign language courses are offered only if there is an interest for them.

Courses for professional tuition

Ten contemporary specialties in the sphere of tourism, tuition and IT by license of  NAVET.  The center works from year 2005, when it was set up and received license № 200512287, and offers a tuition for acquiring of professional qualification for the top 10 most demanded specialties on the sphere of hostelling and tourism ,IT and education. They are: • COMPUTER OPERATOR • OFFICE MANAGER • ADMINISTRATOR • ЕRRAND – BOY • VALET • COOK • WAITER – BARTENDER • ENTERTAINER • ORGANIZER OF TOURIST ACTIVITIES • ASSISTANT – TEACHER

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!